Finančné služby

 
Klientom ponúkame okrem tradičných foriem financovania aj alternatívne formy akými sú mezaninové financovanie, tollingové financovanie, financovanie equity či reštrukturalizačné financovanie.

 

Mezanínové financovanie

 

Mezanínové financovanie sa v praxi využíva predovšetkým u expandujúcich podnikov a je kombináciou dlhového financovania a vlastného kapitálu. Podniky takto môžu získať finančné prostriedky v prípadoch, v ktorých bežný bankový úver nie je vhodný alebo dostupný, napríklad z dôvodu vyššieho rizika, alebo nízkeho kapitálu. Mezanínové financovanie je synonymom pre podriadený dlh. ktorý pracuje so záložným právom k akciám alebo obchodnému podielu podniku.

 

Tollingové financovanie

 

Vzhľadom na svoje špecifiká je tollingové financovanie určené najmä pre výrobné podniky. Je vhodným nástrojom tak pre podniky v režime krízového riadenia, ako aj pre stabilné a rastúce podniky. Typickým klientom tollingového financovania sú napríklad výrobcovia, ktorí nedisponujú prostriedkami na nákup výrobného materiálu, napriek tomu, že majú zabezpečený odbyt. Príjemcom dlhovej služby je tzv. tollingová spoločnosť.

 

Reštrukturalizačné financovanie

 

Tento spôsob financovania je investíciou s jasne pripraveným plánom, ktorý by mal po záchrane podnik stabilizovať a vytvoriť predpoklady pre ďalší rast. Ak spoločnosti hrozia existenčné problémy a riziko vyhlásenia konkurzu, je reštrukturalizačné financovanie vhodným nástrojom jej záchrany. Jeho hlavným a jediným cieľom je záchrana firmy a jej stabilizácia.

 

Poskytujeme kapitál na zaistenie rastu podniku formou navýšenia základného kapitálu alebo odkúpením obchodného podielu v obchodných spoločnostiach na Slovensku aj v Čechách. Stále hľadáme nové a zaujímavé investičné príležitosti v každej oblasti podnikania. Sme otvorení novým nápadom a tešíme sa na spoluprácu s perspektívnymi partnermi.

Financovanie equity

 

Predstavuje efektívny nástroj na podporu investičných zámerov podniku, ktorý nedisponuje dostatočným vlastným kapitálom. Príkladom použitia je podnik, ktorý ma zabezpečené financovanie svojich investičných zámerov cudzími zdrojmi, chýba mu však čiastočne alebo úplne minimálna požadovaná equita. V takýchto prípadoch sme schopní zabezpečiť equitu a tiež navrhnúť optimálnu štruktúru financovania.

 

Technológie


 

Benefitujte z využívania, nie z vlastníctva. Financovanie strojných zariadení , technológií pre energetický priemysel, IT riešení a technológických celkov je v súčasnosti preferovaná forma obstarávania investícií u mnohých spoločností. Okrem financovania zabezpečujeme aj import a dodávku technológií podľa individuálnych požiadaviek klienta.

 

Nehnuteľnosti


 

Nehnuteľnosti predstavujú trvalú hodnotu tvoriacu pevný pilier každého investičného portfólia. Vyhľadávame príležitosti na realitnom trhu a investujeme tam, kde vidíme silný potenciál rozvoja. Zaujímame sa predovšetkým o projekty s jasnou stratégiou a pevným investičným horizontom. Dokážeme prenastaviť projekt tak, aby bol zaujímavý pre bankové financovanie.

 

Technologický development


 

Staňte sa súčasťou sveta moderných technológií. V rámci technologického developmentu investorom ponúkame komplexné služby od monitoringu aktuálnej legislatívy, cez akvizíciu pre obce a mestá, po technologické zabezpečenie, financovanie, projektovú dokumentáciu po celkovú koordináciu projektu.